Upadły Anioł ♥

25 tekstów – auto­rem jest Upadły Anioł ♥. 

Ko­bieta
Al­bo kocha
Al­bo niena­widzi
In­nej możli­wości nie ma 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 marca 2014, 13:57

Lo­sem człowieka jest człowiek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 marca 2014, 15:51

W dzi­siej­szych cza­sach słowa "kocham cię " stra­ciły swoją war­tość, są prostą od­po­wie­dzią na wszys­tko, ludzie wy­powiadają te słowa bez kon­sekwen­cji, rzu­cają je na wiatr i nie pa­miętają co tak nap­rawdę znaczą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2014, 15:52

cza­sami mam ochotę wys­ta­wić w po­wiet­rze środ­ko­wy pa­lec i ruszyć przed siebie, lecz gdy ro­bię pier­wszy krok ku wol­ności, przy­pomi­nam so­bie o ludziach, którzy mnie niena­widzą i o ich reak­cji, kiedy zo­baczą, że się pod­dałam... wte­dy zbieram siły i zos­taję, by nie dać im tej cho­ler­nej satysfakcji 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2014, 20:07

Nie bój się ciem­ności...jeżeli poz­nałeś ja­kim pot­wo­rem jest człowiek, nic gor­sze­go ci nie grozi.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2014, 12:06

W środ­ku już daw­no umarłam, tyl­ko na zewnątrz wciąż żyję.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2014, 10:49

Żyję we włas­nym piekle... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 marca 2014, 08:38

Cza­sem mo­je życie prze­radza się w piekło, ale mi­mo to na­dal mam nadzieję na lep­sze jut­ro, mi­mo wie­czne­go bólu ja­kim jest od­dycha­nie, nie pod­daję się, by nie dać sa­tys­fak­cji mo­jej cho­rej podświadomości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2014, 20:03

Mo­je myśli mnie zabijają.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2014, 17:26

Skóra to nie pa­pier- nie tnij jej, życie to nie baj­ka- nie kończ go... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2014, 18:42

Upadły Anioł ♥

Zeszyty
  • Kronika śmierci  – To nie śmierć ciała jest śmier­cią os­ta­teczną a śmierć duszy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Upadły Anioł ♥

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność